Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Juriidiline kommentaar

Riik hakkab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestama

08.11.18 11:52 - Justiitsministeerium 1.11.2018 Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumi ettepanekud täiendada täitemenetluse seadustikku uute meetmetega elatise võlgnike survestamiseks. Muudatuste eesmärgi... (Loe edasi...)

Maksuvõla sundtäitmisele ei tohi kuluda üle viie aasta

05.11.18 13:37 - Maksu- ja Tolliamet Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, mille järgi maksuvõla sundtäitmine ehk võla väljanõudmine oli sisuliselt aegumatu... (Loe edasi...)

Tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

28.08.18 11:39 - Leadell Pilv advokaadibüroo 01.09.2018 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätted, mis kohustavad pea kõiki eraõiguslikke juriidilisi isikuid koguma ja hoidma &au... (Loe edasi...)

Hagi tagamine – miks ja kuidas?

10.08.18 16:13 - Advokaadibüroo TRINITI Enne kohtumenetluse alustamist palutakse minul sageli hinnata asja perspektiivi. Sellisel juhul ei tule arvesse võtta üksnes seda, kui suur on tõenäosus, et hagiavaldus rah... (Loe edasi...)

Kas raugenud menetlusest hakkab välja päästma riik?

10.07.18 16:28 - Advokaadibüroo TRINITI Eestis on pankrotimenetluse suureks probleemiks tõusetunud raugemiste suur arvukus. Kui tavajuhtumil lõppeb pankrotimenetlus pärast võlgniku vara jagamist, siis raugemine... (Loe edasi...)

Laopidaja pant – mis minu käes, see minu oma?

21.06.18 08:52 - Simo Soolo, Deloitte Legal Advokaadibüroo advokaat Pandiõiguse teostamine on laopidaja esmane ja efektiivne (ja võib juhtuda, et ka ainus) reaalne õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu. Prakt... (Loe edasi...)

Kuidas maksuotsus vaidlustada

15.05.18 15:21 - Maksu- ja Tolliamet Kui leiate, et maksuhalduri haldusakti või toiminguga on rikutud teie õigusi või piiratud vabadusi, on teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie v... (Loe edasi...)

Kas omanik võib äriühingu nimel lepinguid sõlmida?

16.03.18 15:25 - LEADELL Pilv Advokaadibüroo Paljudes väikeettevõtetes on levinud, et äriühingu omanik on samal ajal ka juhatuse liige. Sellises olukorras on selge, et tehinguid sõlmib äriühingu nimel a... (Loe edasi...)

Uuest aastast on kõik korteriühistud hüpoteegipidajad

28.12.17 16:29 - Advokaadibüroo TRINITI Uuest aastast on kõik korterid koormatud seadusest tuleneva hüpoteegiga korteriühistu kasuks. Automaatselt, seaduse alusel, ilma kandeta kinnistusraamatusse. Jaanuaris jõus... (Loe edasi...)

Vastutustundliku laenamise põhimõte ei vähenda laenusaaja vastutust

01.11.17 16:35 - Tartu Ringkonnakohus Tartu ringkonnakohus selgitab oma otsuses, et vastutustundliku laenamise põhimõtte võimalik rikkumine ei vabasta laenusaajat lepinguliste kohustuste täitmisest. &nbs... (Loe edasi...)

Kui Sul on võlatunnistus, siis mis Sul tegelikult on?

27.10.17 09:43 - Advokaadibüroo TRINITI Elasid kord Jüri ja Mati, kes tegid koos äri. Äritegevuse lõppemisel oli kummalgi mehel oma äripartneri vastu mitmeid rahalisi nõudeid. Erinevate summade liitmise... (Loe edasi...)

Uus laenu deklareerimise kohustus = uus peavalu ettevõtjale

17.10.17 14:59 - NJORD Advokaadibüroo Oled Eesti äriühing mis on kontserni osa? Või oled välismaaäriühingu Eesti filiaal? Ära unusta järgmisel aastal uut deklareerimiskohustust antud grupisise... (Loe edasi...)

Kohtusaalist: variühing ja maksupettus

17.10.17 14:52 - Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht Tõnis Elling Riigikohus selgitas näiliku tehingu ja maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtava tehingu erinevust. Eesti maksukohustuslane (kaebaja) ostis kaupa Poola tarnijalt. Tehingud maks... (Loe edasi...)

Pandipidaja nõuet tuleb pankrotimenetluses käsitada eesõigusnõudena ka juhul, kui pandiese on enne võlgniku pankroti väljakuulutamist täitemenetluses võõrandatud

09.10.17 11:38 - Advokaadibüroo TGS Baltic AS Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi hiljuti pandipidaja õiguste ja huvide kaitsmise tagamisel põhimõttelise tähendusega ning õiguse edasiarendamise se... (Loe edasi...)

Osanikele antavatest laenudest tuleb maksuhaldurit teavitada

25.09.17 13:38 - ATTELA Advokaadibüroo 2018. aastal jõustuv tulumaksuseaduse § 502, et residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui ... (Loe edasi...)

Uudiseid laenude maksustamise rindelt

29.06.17 14:26 - Advokaadibüroo Sorainen Kuigi panditulumaksu ideest loobuti, võttis Riigikogu 19.06.2017 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega kehtestati pikaajaliste laenude puhul ümberpööratud tõendami... (Loe edasi...)

Võlausaldaja pankrotiavalduse esitamise võlu ja valu

02.06.17 13:19 - Advokaadibüroo TRINITI Kui teine lepingupool jätab oma rahalised kohustused täitmata ning esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, leiavad võlausaldajad end valiku ees, kas esitada kohtule... (Loe edasi...)

Kas korteri uus omanik peab maksma vana võlad?

28.03.17 15:18 - Advokaadibüroo LEADELL Pilv On vähe kortermaju, kus kõikide majaelanike vahel valitseb üksmeel ning kohustuslikud maksud tasutakse alati tähtaegselt ja täies ulatuses. Sõltumata elanike maks... (Loe edasi...)

Nõukogu liige ei ole üksnes auamet, sellega kaasneb vastutus

22.02.17 16:02 - Advokaadibüroo TRINITI Nõukogu liikme vastutuse põhimõtted on analoogsed juhatuse liikme vastutusega   Kohtupraktikas on korduvalt leidnud kinnitust, et sarnaselt juhatuse liikmeks ol... (Loe edasi...)

Kas eraparklad hakkavad nüüd teisaldatud autosid müüma?

16.02.17 16:20 - Advokaadibüroo TRINITI Riigikohus tegi hiljuti mitu otsust, milles käsitles eraparklatest autode teisaldamist. Minimaalse häälteenamusega (neli kohtunikku kolme vastu) leiti, et parklapidajal on õi... (Loe edasi...)