Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Pandipidaja nõuet tuleb pankrotimenetluses käsitada eesõigusnõudena ka juhul, kui pandiese on enne võlgniku pankroti väljakuulutamist täitemenetluses võõrandatud

09.10.17 11:38

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi hiljuti pandipidaja õiguste ja huvide kaitsmise tagamisel põhimõttelise tähendusega ning õiguse edasiarendamise seisukohalt olulise lahendi tsiviilasjas 3-2-1-123-16 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=2225835609). Selles andis Riigikohus vastuse seni seaduses ja kohtupraktikas üheselt reguleerimata küsimusele, kuidas mõjutab pandipidaja nõude rahuldamisjärku võlgniku pankrotimenetluses asjaolu, et täitemenetluse ajal pärast pandieseme võõrandamist, kuid enne selle võõrandamise tulemusena laekunud raha pandipidajale väljamaksmist kuulutatakse välja võlgniku pankrot, mistõttu jääb pandieseme müügist saadud raha pandipidajale täitemenetluses välja maksmata ning kohtutäitur annab selle üle võlgniku pankrotihaldurile.

 

Vandeadvokaadid Paul Varul ja Kedli Anvelt esindasid hüpoteegipidajast hagejat, kelle avalduse alusel algatati võlgniku täitemenetlus võlgnikule kuuluvale kinnistule hageja kasuks seatud hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteegi esemeks olnud kinnistu müüdi täitemenetluses, kuid kinnistu müügist saadud raha jäi hagejale võlgniku täitemenetluses välja maksmata. Seda põhjusel, et raha kohtutäiturile laekumise päeval võttis kohus menetlusse võlgniku pankrotiavalduse, nimetas võlgnikule ajutise halduri ja kohustas peatama võlgniku suhtes läbiviidavad sundtäitmised. Sellele järgnes võlgniku pankroti väljakuulutamine ja võlgniku täitemenetluse lõpetamine ning pankrotimenetluse algatamine. Seetõttu andis kohtutäitur kooskõlas seaduse nõuetega kinnistu müügist saadud raha üle võlgniku pankrotihaldurile.

 

Hageja oli seisukohal, et kirjeldatud olukorras tuleb tema nõuet käsitada võlgniku pankrotimenetluses esimese järgu ehk pandiga tagatud nõudena pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1 mõttes hoolimata asjaolust, et pandiesemeks olev kinnistu võõrandati enne võlgniku pankroti väljakuulutamist täitemenetluses. Võlgniku pankrotihaldur hagejaga ei nõustunud ja esitas võlgniku pankrotimenetluses peetud nõuete kaitsmise koosolekul hageja nõude rahuldamisjärgule vastuväite. Sel põhjusel oli hageja sunnitud esitama kohtusse nõude tunnustamise hagi.

 

Nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid hageja hagi rahuldamata, kuna leidsid, et olukorras, kus võlausaldaja kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnisasi on võõrandatud täitemenetluses enne võlgniku pankroti väljakuulutamist, ei ole võlgniku pankroti väljakuulutamise ajal pankrotivara hulgas enam vara, mida koormaks hüpoteek pandipidaja kasuks, ja seepärast ei saa pandipidaja nõuet tunnustada pankrotimenetluses esimese järgu nõudena.

 

Riigikohus tühistas maa- ja ringkonnakohtu otsused ning tegi uue otsuse, millega tunnustas hageja nõuet esimese järgu ehk pandiga tagatud nõudena pandiesemeks olnud kinnistu müügist täitemenetluses laekunud rahasumma ulatuses. Kuigi pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1 ja lg 2 kõnealust olukorda üheselt ei reguleeri, asus Riigikohus seisukohale, et maa- ja ringkonnakohus kohaldasid viidatud norme ebaõigesti. Riigikohus tõlgendas kõnealuseid sätteid laiendavalt ja nõustus hageja seisukohaga, mille kohaselt asendab kirjeldatud olukorras pankrotimenetluses pandieset selle täitemenetluses võõrandamisel saadud raha. Samuti nõustus Riigikogus hageja seisukohaga, et pandipidaja õiguslik seisund ei saa sõltuda sellest, kas võlgniku pankrot kuulutatakse välja enne seda, kui täitur jõuab müügitulemi võlausaldajale üle kanda, või pärast seda.

 

Oluline on tähele panna, et pandipidaja saab nõuda enda nõude esimeses järgus tunnustamist üksnes selle rahasumma ulatuses, mis saadi pandieseme täitemenetluses müügi tulemusena, mitte kogu pandiga tagatud nõude ulatuses. Tegu on tavalisest erineva olukorraga, mille puhul on pandiese enne nõuete kaitsmist maha müüdud. Seetõttu on nõuete kaitsmise ajaks selge, milline summa laekus pandieseme müügist pankrotivarasse, millest tulenevalt tuleb vastavas summas tunnustada pandipidaja nõuet esimese järgu nõudena.

 

Vandeadvokaadid Paul Varul ja Kedli Anvelt

 

http://tgsbaltic.com/uudised/kasulik/pandipidaja-nouet-tuleb-pankrotimenetluses-kaesitada-eesoigusnoudena-ka-juhul-kui-pandiese-on-enne-volgniku-pankroti-vaeljakuulutamist-taeitemenetluses-voorandatud

 


Tagasi