Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Juriidiline kommentaar

Pandipidaja nõuet tuleb pankrotimenetluses käsitada eesõigusnõudena ka juhul, kui pandiese on enne võlgniku pankroti väljakuulutamist täitemenetluses võõrandatud

09.10.17 11:38 - Advokaadibüroo TGS Baltic AS Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi hiljuti pandipidaja õiguste ja huvide kaitsmise tagamisel põhimõttelise tähendusega ning õiguse edasiarendamise se... (Loe edasi...)

Osanikele antavatest laenudest tuleb maksuhaldurit teavitada

25.09.17 13:38 - ATTELA Advokaadibüroo 2018. aastal jõustuv tulumaksuseaduse § 502, et residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui ... (Loe edasi...)

Uudiseid laenude maksustamise rindelt

29.06.17 14:26 - Advokaadibüroo Sorainen Kuigi panditulumaksu ideest loobuti, võttis Riigikogu 19.06.2017 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega kehtestati pikaajaliste laenude puhul ümberpööratud tõendami... (Loe edasi...)

Võlausaldaja pankrotiavalduse esitamise võlu ja valu

02.06.17 13:19 - Advokaadibüroo TRINITI Kui teine lepingupool jätab oma rahalised kohustused täitmata ning esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, leiavad võlausaldajad end valiku ees, kas esitada kohtule... (Loe edasi...)

Kas korteri uus omanik peab maksma vana võlad?

28.03.17 15:18 - Advokaadibüroo LEADELL Pilv On vähe kortermaju, kus kõikide majaelanike vahel valitseb üksmeel ning kohustuslikud maksud tasutakse alati tähtaegselt ja täies ulatuses. Sõltumata elanike maks... (Loe edasi...)

Nõukogu liige ei ole üksnes auamet, sellega kaasneb vastutus

22.02.17 16:02 - Advokaadibüroo TRINITI Nõukogu liikme vastutuse põhimõtted on analoogsed juhatuse liikme vastutusega   Kohtupraktikas on korduvalt leidnud kinnitust, et sarnaselt juhatuse liikmeks ol... (Loe edasi...)

Kas eraparklad hakkavad nüüd teisaldatud autosid müüma?

16.02.17 16:20 - Advokaadibüroo TRINITI Riigikohus tegi hiljuti mitu otsust, milles käsitles eraparklatest autode teisaldamist. Minimaalse häälteenamusega (neli kohtunikku kolme vastu) leiti, et parklapidajal on õi... (Loe edasi...)

Kohus leidis, et maksuintress on põhiseadusevastaselt suur

06.12.16 16:38 - Tallinna Halduskohus Tallinna Halduskohus leidis tänases kohtuotsuses, et tähtpäevaks tasumata maksusummalt 0,06%-lise päevamääraga intressi nõudmine on põhiseadusega vastuo... (Loe edasi...)

Viivisest ja intressist – mis neil vahet on?

16.11.16 12:13 - Advokaadibüroo TRINITI Toon järgnevas artiklis lugejale selgust, mis on intress ja mis on viivis, mis neil vahet on ja kui palju siis ikkagi võib viivist nõuda, kas intressi ja viivist saab korraga n&... (Loe edasi...)

Probleemsest äriühingust vabanemine on liiga lihtne

26.10.16 09:48 - Advokaadibüroo TRINITI Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetest nähtub, et iga aasta jätab ca 1/3 aruandekohustuslikest juriidilistest isikutest majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata. Vee... (Loe edasi...)

Erikontroll – võimalus kontrollida juhatuse tegevust

17.10.16 16:01 - Advokaadibüroo TRINITI Kui osanik kahtlustab, et ühingut juhitakse ebaseaduslikult või ühingule kahjulikult, võib ta nõuda erikontrolli läbiviimist. Läbiviidav erikontroll peab o... (Loe edasi...)

Kes tasub kohtutäituri tasud kui võlgnik maksab võla otse sissenõudjale?

30.09.16 09:47 - Advokaadibüroo HETA Täitemenetluses tuleb ette olukordi, kus sissenõudja on alustanud täitemenetlust oma nõude rahuldamiseks. Kohtutäitur on teinud täitemenetluse raames mõnin... (Loe edasi...)

Millega käenduslepingu sõlmimisel arvestada?

30.09.16 09:43 - Advokaadibüroo HETA Käendus on levinud eelkõige seetõttu, et käenduslepingu sõlmimine käib lihtsalt ja see on võimalik vormistada mõne minutiga. Müüja saab ... (Loe edasi...)

Ümbrikupalgast ja töötaja vastutusest

13.09.16 14:32 - Advokaadibüroo LEADELL Pilv Valdavas osas kõneldakse ümbrikupalga negatiivsest mõjust ettevõtjate poolt vaadatuna, ümbrikupalga vastuvõtmisel tekkiv töötaja vastutus on jä... (Loe edasi...)

Võitlus skeemitajatega ehk maksejõuetusõiguse reform on alanud!

12.09.16 16:40 - Eesti Advokatuur Paljude ettevõtjate seas on levinud arvamus, et Eestis ei ole keeruline jätta endast planeeritult maha võlgadesse mattunud ettevõtet, ilma et sellele järgneksid san... (Loe edasi...)

Kui tellija jätab töö eest tasumata, saab tellija vara müüki panna!

25.08.16 09:27 - Advokaadibüroo TRINITI Hiljuti õnnestus tööalaselt kokku puutuda huvitava võimalusega, mida seadus pakub, kuid mida praktikas kasutatakse põhjendamatult harva – töövõ... (Loe edasi...)

Riigikohus täpsustas vahekohtu otsustega seotud reegleid

02.06.16 09:12 - HansaLaw Advokaadibüroo Sisuliselt arutles kohus selle üle, kas ja millal on vahekohtu otsus niivõrd usaldusväärne, et selle sundtäitmiseks ei saa olla takistusi ja millal tuleb vahekohtu otsus... (Loe edasi...)

Millal järgneb vastutus osaühingu kahjustamise eest selle tegevuse mõjutamise kaudu?

30.05.16 16:21 - Advokaadibüroo TRINITI Kui osaühingu tegevuse üle mõju omav isik mõjutab osaühingu juhtorgani liiget osaühingu kahjuks tegutsema, mille tagajärjel tekib osaühingule kahju, sii... (Loe edasi...)

Riigikohus andis liisinguandjatele õigusi juurde

05.04.16 15:13 - Advokaadibüroo TRINITI Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis tegi hiljuti huvipakkuva otsuse vaidluses nõuete aegumise üle ning tekitas sama lahendiga uue olukorra liisingulepingu ülesütlemis... (Loe edasi...)

Pangad said juurde kohustusi ja käendajad õigusi

29.02.16 10:24 - Advokaadibüroo Triniti Riigikohus pani värske otsusega pankadele kohustuse informeerida käendajat enne kui ta alustab hüpoteegi realiseerimist ja andis käendajatele mitu õigust juurde. See on ... (Loe edasi...)