Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Uus, kiirem ja lihtsam võimalus osaühingute ja aktsiaseltside lõpetamiseks

05.02.15 09:01

Käesolevast aastast jõustusid äriseadustiku muudatused, millega kehtestati uus regulatsioon teatud tingimustele vastavate osaühingute ja aktsiaseltside kiiremaks ja lihtsamaks lõpetamiseks. Kiiruse ja lihtsuse kõrval on nimetatud regulatsioonil siiski ka omad miinused.
Uue regulatsiooni ettevalmistamisel võeti eeskuju Saksa õigusest, kus selline regulatsioon on juba varasemast ajast kehtinud. Seadusmuudatuse seletuskirja kohaselt loetakse Saksa õiguskirjanduses juriidilise ja füüsilise isiku ühinemist lihtsaimaks viisiks, kuidas ühingu vara tema ainuosanikule või –aktsionärile välja jagada.


Regulatsiooni vajalikkus ja sisu
Nimetatud regulatsiooni vajalikkus tulenes ennekõike senise tavapärase äriühingute likvideerimismenetluse keerukusest ja aeglusest. Ühe tavalise, mittetegutseva osaühingu likvideerimine võib aega võtta 9 kuud või enamgi. Uus regulatsioon vähendab antud aja ideaalis 1,5 kuuni ja peaks seega pakkuma likvideerimismenetlusele alternatiivse lahenduse.

Uue regulatsiooni sisu lühidalt kokkuvõttes – uus regulatsioon näeb ette võimaluse ühendada osaühing või aktsiaselts selle füüsilisest isikust omaniku varaga, misjärel ühing kustutatakse äriregistrist.


Täpsemalt, uue regulatsiooni kohaselt võib osaühing või aktsiaselts ühineda ühingu ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva füüsilise isiku varaga. See tähendab, et selline ühinemine on võimalik üksnes juhul, kui osanikuks või aktsionäriks on üks füüsiline isik. Erandina on selliselt võimalik ühineda ka juhul, kui osad või aktsiad kuuluvad abikaasade ühisvara hulka. Siis on ühinemise teostamiseks vajalik teise abikaasa notariaalset tõestatud nõusolek või ühinemislepingu allkirjastamine üheskoos osanikuks või aktsionäriks oleva füüsilise isikuga.


Uut ühinemist võib teostada ka juhul, kui lisaks nimetatud osanikust või aktsionärist füüsilisele isikule kuuluvad ühingu osad või aktsiad üksnes ühingule endale.
Samuti on võimalik korraga lõpetada mitme ühingu tegevus. Seda juhul, kui üks ja seesama füüsiline isik on korraga mitme osaühingu või aktsiaseltsi ainuosanikuks või –aktsionäriks.
Füüsilise isiku varaga ühinemist ei ole lubatud teostada juhul, kui aktsiaselts on lasknud välja vahetusvõlakirju või kui füüsilisest isikust omanik on maksejõuetu.


Võlausaldajate kaitse
Kõnealuse ühinemise regulatsiooni suhtes kehtib senine ühinemiste regulatsioon, kuid mõned erisused on siiski kehtestatud. Nt on erisused seoses teatud avalikustamiskohustustega, mida ei tule täita. Samuti on tavapärasest erinev võlausaldajate kaitse regulatsioon.


Nimelt, ühingu juhatusel on kohustus saata vähemalt 1 kuu enne ühinemise äriregistrisse kandmise avalduse esitamist teadaolevatele võlausaldajatele teade ühinemise kohta ning avaldada nimetatud tähtaja jooksul teade ka Ametlikes Teadaannetes.


Võlausaldajatel omakorda on õigus nõuda tagatist sellistele nõuetele, mis on tekkinud enne või 15 päeva pärast teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes. Ühing peab tagama võlausaldajate nõuded, kui need on esitatud tähtaegselt ning juhul, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada nende nõuete täitmist.


Ühinemise tagajärjed
Enne kande tegemist äriregistrisse tuleb ära oodata ka Maksu- ja Tolliameti kirjalik nõusolek ühinemisele. Kui see on olemas või kui MTA tähtaegselt ei vasta, siis kõnealusel viisil kirjeldatud ühinemine jõustub ühinemise kandmisest ühendatava ühingu ehk lõpetatava ühingu registrikaardile.


Eelkirjeldatud ühinemise tulemusena läheb lõppeva osaühingu või aktsiaseltsi vara üle füüsilisest isikuks omanikule üldõigusjärgluse korras. Teisisõnu ei ole vajalik ühingu üksikute õiguste ja kohustuste eraldiseisev üleandmine füüsilisest isikust omanikule, vaid kogu ühingu vara läheb füüsilisest isikust omanikule üle ühtse varakogumina.


Oluline on tähele panna, et nimetatud füüsiline isik, kelle varakogumisse ühingu vara ühinemise tagajärjel läheb, jääb ühingu kohustuste eest piiramatult vastutama. Teisisõnu tuleb ettevõtjal hoolikalt kaaluda, kas ühingu kiirem ja lihtsam lõpetamine kaalub üles võimalikud kaasnevad kohustused, mille eest füüsiline isik jääb oma varaga vastutama. Tähelepanu tuleb pöörata ka maksustamisega seonduvatele küsimustele.


Olukorras, kus ühingul kohustused puuduvad ja ühingu füüsilisest isikust omanik soovib ühingu registrist kustutada, oleks igati mõistlik eelistada siinkirjeldatud uut ühinemise regulatsiooni praegu kehtivale likvideerimismenetlusele, kuna see on kiiremini ja lihtsamini läbitav.


Tagasi