Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Üllatuslik eelarest maksumenetluses

03.07.15 09:45

Maksumenetluses kohaldatav nn eelarest on mõeldud kohalduma väga erandlikel juhtudel. Maksuhalduri praktika on kujunenud kahjuks teistsuguseks ning vajadusel tuleb enda õigused kohtus maksma panna. Värske kohtulahend tõmbab eelduslikult maksuhalduri  tegevusele pidurit.
 
Täitmist tagavate toimingute sooritamine enne rahalise nõude või kohustuse määramist on rahvakeeles eelarest. Selle kohaldamine maksumenetluses muutus võimalikuks 2009. a.
 
Eelaresti rakendamiseks peab esinema põhjendatud kahtlus, et konkreetse maksumaksja tegevuse tõttu võib määratava maksusumma sundtäimine osutuda oluliselt raskemaks. Kuna tegemist on äärmusliku abinõuga peab maksuhaldur selles küsima halduskohtult loa. Loa andmise üle otsustamisel pole maksumaksja kaasa rääkimise võimalust. Seaduse seletuskirjast nähtuvalt peab halduskohtult loa küsimine kaitsma maksumaksjat „[…] täitevvõimu rutakate otsuste eest […]“. Ühtlasi rõhutab seletuskiri, et vastavad täitetoimingute tagamised on väga erandlikud ning vastavaid loataotlusi esitatakse halduskohtule aasta jooksul ca 25.
 
Praktika on kujunenud teistsuguseks ning eelaresti kohaldamine pole sugugi harv juhus. Tihtipeale saadakse kohaldatud eelarestist teada alles siis, kui minnakse pahaaimamatult nt oma korterit müüma.
 
Hiljutine Tallinna Ringkonnakohtu lahend asjas 3-14-52392 analüüsis järjekordset kaasust, kus maksuhaldur oli kohaldanud eelaresti. Antud kaasuses tekkis maksuhalduril kahtlus, et maksunõude sundtäitmine raskeneb oluliselt, mh põhjusel, et äriühingul oli esitamata eelmise aasta aruanne.
 
Kohtulahend andis maksuhalduri kahtlustele ja nende põhjendustele karmi hinnangu. Kuna maksuhalduri poolt on põhjenduste väljatoomine tihtipeale probleemkohaks, võib tõusetuda ka mitmete teiste eelarestide õiguspärasuse küsimus. Tasub teada, et eelaresti mahavõtmist saab kohtult taotleda ka juhul, kui eelaresti seadmiseks antud loa vaidlustamistähtaeg on juba möödunud.

 

http://www.blslawfirm.com/et/bls-estonia/uudised/uudis?nid=1659#1


Tagasi