Soovid konsultatsiooni?

Kui soovite krediidihalduse või krediidihaldus.ee tarkvara teemal konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust telefoni (675 55 55) või e-maili (info@krediidihaldus.ee) teel ja lepime kokku edasise tegevuse

Kontaktid


OÜ Krediidihaldus (11602506)

Telefon: 675 55 55

Faks: 675 55 50

 

 

Kümmekond aastat tagasi tehtud kohtuotsused hakkavad aeguma, mida see võlausaldajale tegelikult tähendab?

22.09.20 15:43

Mõni aeg tagasi kirjutasid päevalehed sellest, et kevadel ootab maakohtuid ees suur töökoormuse tõus, sest aegub kümnetes tuhandetes kohtuotsustest tulenevaid nõudeid, mille suhtes võlgnikud asuvad paluma aegumise kohaldamist kohtu kaudu. Kas see tähendab võlausaldajale seda, et 10-aastase täitmise aja jooksul saamata jäänud võlg jääbki saamata? Võib tähendada, aga ei pruugi. 

 

05.04.2011 võeti vastu seadusemuudatus, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat, aegumistähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest. Varasem aegumistähtaeg oli 30 aastat, seega lühenes nn vanade kohtuotsuste aegumistähtaeg ning saabub järgmisel kevadel 05.04.2021. 

 

Aegumine olemuslikult tähendab seda, et võlgnikul on pärast nõude aegumistähtaja saabumist õigus keelduda kohustuse edasisest täitmisest ja seda ei saa täita ka sunniviisiliselt kohtutäituri vahendusel. Aegumine ei ole aga automaatne, vaid selle mõju avaldumiseks on nõutav võlgniku aktiivsus. Kehtiv seadus näeb ette, kui kohtutäituri käes on nõue, mis on aegunud, tuleb võlgnikul pöörduda kohtusse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagiga. Hagi rahuldamise järgselt täitemenetlus lõpeb ja võlausaldaja ei saa võla täitmist edasi nõuda. 

 

Selle tõttu kardetaksegi kohtute koormuse olulist tõusu järgmise aasta kevadel. 

 

Kuid kas olukord on tõesti nii must-valge? 
Ülal käsitletud võrrandist, mis eeldab võlgniku aktiivsust, on aga välja jäänud teine samaväärne pool – võlausaldaja, kelle huvides on tehtud kohtuotsus ja toimub kohtumenetlus. Ka temast sõltub, kas võlg tegelikult aegub või siiski mitte. 

 

Seadusetäht sätestab lisaks 10-aastasele tähtajale sedagi, kuidas tähtaega arvestada, kas ja millal see katkeb ja algab uuesti. Nimelt aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega. See tähendab, et juhul kui kohtuotsust täidab kohtutäitur, algas 10-aastane tähtaeg uuesti kohtutäituri poole pöördumisest. 

 

Võlausaldaja võimuses on aegumistähtaega katkestada ja uuesti alustada vähemalt ühel korral. Seaduse ja õiguskirjanduse kohaselt võib võlausaldaja igal ajal oma avalduse kohtutäituri juurest tagasi võtta ja sama nõudega uuesti sama või uue kohtutäituri poole pöörduda, kui nõue on tegelikult täitmata. 

 

Sellisel juhul algab uuest kohtutäituri poole pöördumisest uus 10-aastane aegumistähtaeg, kuid loomulikult eeldusel, et vahepealne täitemenetluse lõpetamine ja uue algatamine mahub kohtuotsuse jõustumisest 10-aastase perioodi sisse ja nõue ei jõua vahepeal ära aeguda.

 

https://triniti.ee/kummekond-aastat-tagasi-tehtud-kohtuotsused-hakkavad-aeguma-mida-see-volausaldajale-tegelikult-tahendab/


Tagasi